Select language: Español   

Now it's time to claim your gift card.

It’s easy. Just follow these steps.

Step 1: In the first box below, enter the first six numbers of your Gift Claim Code.

Step 2: In the second box below, enter the second twelve numbers of your Gift Claim Code.

Step 3: Click Submit. Then enter your name and mailing address.

Tam sim no txog lub sij hawm thov koj daim npav khoom plig.

Yeej yooj yim heev. Ua raws li cov kauj ruam no xwb.

Kauj ruam 1: Nyob hauv thawj lub npov nram qab no, ntaus thawj rau tus naj npawb ntawm koj tus Code Yuav Khoom Plig.

Kauj ruam 2: Nyob hauv lub npov thib ob, ntaus kaum tus naj npawb feem thib ob ntawm koj tus Code Yuav Khoom Plig.

Kauj ruam 3: Nias qhov Xa Mus. Ces ntaus koj lub npe thiab chaw nyob xa ntawv.

Today's Date: May 21, 2024
Hnub no: Lub Tsib Hlis 21, 2024

Gift Claim Code/Tus Code Yuav Khoom Plig

-

Please note:
Customer Motivators is facilitating the gift card fulfillment on behalf of Central California Alliance for Health. Please contact Customer Motivators directly with any questions or concerns at 888-689-3420 or email Support@CCAHRewards.com Monday through Friday from 8:00 AM – 5:00 PM PST.

Thov nco qab:
Customer Motivators yog lub koom haum uas khiav kev xa tej daim npav khoom plig sawv cev rau Central California Alliance for Health. Thov tiv tauj Customer Motivators ncaj qha yog muaj lus nug los sis tej kev txhawj nyob ntawm 888-689-3420 los sis xa email Support@CCAHRewards.com Monday txog Friday pib thaum 8:00 AM – 5:00 PM PST.